Algemene Voorwaarden Barrelsauna.nu

De besloten vennootschap
Barrelsauna.nu (hierna: Barrelsauna) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 86842013 en is gevestigd aan Filipsweistraat 7 (4181
CH) te Waardenburg.

Artikel
1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van Barrelsauna.

7. Producten: De Producten die door Barrelsauna worden aangeboden zijn diverse sauna’s, hottub en aanverwante
accessoires.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Barrelsauna.

9. Website: https://www.barrelsauna.nu.

Artikel
2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Barrelsauna en iedere
Overeenkomst tussen Barrelsauna en een Koper en op elk Product dat door
Barrelsauna wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
Barrelsauna aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan
inzien, welke in elk geval op de website van Barrelsauna zijn gepubliceerd,
zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame
gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als
dit expliciet en schriftelijk met Barrelsauna is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van
Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen
worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in
deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de
geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te
worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van
toepassing.

Artikel
3 – Het Aanbod

1. Alle door Barrelsauna gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder
specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod
vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Barrelsauna gedane Aanbod is vrijblijvend. Barrelsauna is slechts aan het
Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen de
gestelde termijn in de offerte wordt bevestigd, of doordat Koper het
verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Barrelsauna het recht
een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Barrelsauna gegronde
reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om
een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of
fouten in het Aanbod kunnen Barrelsauna niet binden. Eventuele afbeeldingen en
specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen
grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op
afstand). Barrelsauna kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact
overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Barrelsauna zijn indicatief en geven de
Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Barrelsauna niet tot levering van een deel
van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de
opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor
nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en
volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel
4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van
Barrelsauna  heeft aanvaard door het
betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Barrelsauna gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Barrelsauna, zal
Barrelsauna de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail
bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Barrelsauna
daaraan niet gebonden.

5. Barrelsauna is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of
verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een
Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht
te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig
omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het
Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden,
zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in
het Aanbod.

Artikel 4A – Koop op afstand

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake
is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek.

2. Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een
zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de Koper het recht
heeft de overeenkomst met Barrelsauna binnen 7 werkdagen na ontvangst van de
zaak te ontbinden. de Koper is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te
geven. De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen.

3. Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door
schriftelijke mededeling hiervan door de Koper aan Barrelsauna.

4. Ingeval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de Koper en op een door
Barrelsauna te bepalen wijze aan Barrelsauna retour gezonden te worden.

5. Ingeval van ontbinding worden de door de Koper reeds gedane betalingen, door de Koper zo
spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd.
Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is
Barrelsauna gerechtigd de kosten van de retourzending aan de Koper in rekening
te brengen.

6. Barrelsauna heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van
eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover
Barrelsauna vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de
originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

7. Barrelsauna stelt de Koper na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een
eventuele weigering dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen
betalingen.

Artikel
5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Barrelsauna zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
Barrelsauna het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten
verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Barrelsauna aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
Barrelsauna worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Barrelsauna zijn verstrekt, heeft
Barrelsauna het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Barrelsauna niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor
Barrelsauna, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of
bijkomende kosten te vergoeden.

5. Barrelsauna kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid
verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Barrelsauna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat
Barrelsauna is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Barrelsauna bekend was.

7. Koper vrijwaart Barrelsauna voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar
zijn.

Artikel
6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft
aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is
ontvangen door Barrelsauna of er door andere omstandigheden buiten de macht van
Barrelsauna enige vertraging ontstaat, heeft Barrelsauna recht op een redelijke
verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Barrelsauna
schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om
alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen
recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of
later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Barrelsauna gerechtigd
de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Barrelsauna of een externe vervoerder is
Barrelsauna, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele
bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden
gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Barrelsauna gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor
de uitvoering aan Barrelsauna ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Barrelsauna een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland
gelden langere leveringstermijnen.

7. Barrelsauna is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst
is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Barrelsauna is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Barrelsauna behoudt zich het recht voor om levering te
weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Leveringen geschieden binnen de BENELUX Franco bij bestellingen van meer dan €1400,-
m.u.v. wadden eilanden. Hiervoor worden transportkosten in rekening gebracht.

 

Artikel
7 – Verpakking en transport

1. Barrelsauna verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op
zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in
goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief
omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als
bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Bestelde zaken worden in de bij Barrelsauna voorradige groothandelsverpakkingen
geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen,
kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

Artikel
8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen
2 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in
die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en
de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product
gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de
gebruiksaanwijzingen te testen. Barrelsauna erkent geen aansprakelijkheid voor
het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Barrelsauna
te worden gemeld op Office@barrelsauna.nu. Koper zijnde een Consument heeft
hiertoe een termijn van 2 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of
tekorten behoren binnen 2 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen
na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door
onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor
eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot
betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te
retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Barrelsauna op de wijze zoals door Barrelsauna aangegeven.

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en
alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat
en verpakking retourneren aan Barrelsauna, conform de retour instructies van
Barrelsauna. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en
risico van Koper.

6. Barrelsauna is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de
geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. Koper dient
daartoe foto’s te maken van de schade waarna Barrelsauna een beoordeling zal
maken, en afhankelijk van haar bevindingen evt. maatregelen zal treffen,

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de
terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper
tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar
betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te
verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken,
en dit aan Barrelsauna te wijten is, zal Barrelsauna na een verzoek daartoe van
Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order
annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige
schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de
levering, kan niet verhaald worden op Barrelsauna.

Artikel
9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd,
behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten
van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten,
vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4.  Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een
vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij
Barrelsauna Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de
waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid
heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Barrelsauna
werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of
vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte
tijdsduur voor de uitvoering van werk.

5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de
uitvoering hiervan voor Barrelsauna (kost)prijsverhogende omstandigheden
voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door
Barrelsauna ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de
prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of
valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland),
verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies
e.d., is Barrelsauna gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding
dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.

6. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te
voldoen alvorens Barrelsauna begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

7. Koper dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op
het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Barrelsauna. Koper
kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Barrelsauna een nadere
termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel
10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via
de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Barrelsauna. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke
toestemming van Barrelsauna een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Barrelsauna
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met
inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de
vorderingen van Barrelsauna op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Barrelsauna heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Barrelsauna kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Barrelsauna kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper
zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper
zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een
termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de
betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de
buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn
verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Barrelsauna zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot
algehele voldoening en vergoeding van de 
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens
de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
van 1 juli 2012.

9. Indien Barrelsauna meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel
11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Barrelsauna geleverde zaken, blijven eigendom van Barrelsauna totdat de Koper
alle navolgende verplichtingen uit alle met Barrelsauna gesloten Overeenkomsten
is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is
overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Barrelsauna zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Barrelsauna haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming en machtiging aan Barrelsauna of door deze aan te wijzen derden om
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Barrelsauna zich bevinden
en die zaken mede terug te nemen.

5. Barrelsauna heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden
indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Barrelsauna.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte
Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan
Barrelsauna worden vergoed door Koper.

7. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden wordt de
tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip
waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt
getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel
12 – Garantie

1. Barrelsauna staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke
regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit
geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het
buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Barrelsauna.

2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien
wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft
beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn
van 14 dagen na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard
van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het
feit dat Barrelsauna niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de
Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften
en instructies van Barrelsauna op te volgen. De geboden garantie doet geen
afbreuk aan het feit dat Barrelsauna nooit verantwoordelijk is voor de
geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
Koper dient de voorschriften en instructies van Barrelsauna op te volgen.

3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en
geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
Barrelsauna is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten
voor elke individuele toepassing door de Koper.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Barrelsauna de zaak binnen
redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Barrelsauna, vervangen of
zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu
de vervangen zaak aan Barrelsauna te retourneren en de eigendom aan Barrelsauna
te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Barrelsauna, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden
zijn gebruikt. Zakelijk gebruik, dan wel het dagelijks gebruiken van
consumenten producten zijn uitgesloten van garantie.

6. Koper kan slechts een beroep doen op de door Barrelsauna gegeven garantie indien de Koper
volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

7. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Barrelsauna gehouden om
een vervangend onderdeel aan te bieden. Indien daarnaast sprake is van enige
bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

8. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting
vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of
het opgeleverde naar het oordeel van Barrelsauna verkeerd gebruikt, behandelt
of onderhoud.

Artikel
13 – Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Barrelsauna op te volgen.
De voorschriften zijn gepubliceerd op de website en worden
bij de sauna tevens mee verzonden.

Artikel
14 – Opschorting en ontbinding

1. Barrelsauna is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet
of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Barrelsauna bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover
deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien
de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor
hem uit enige met Barrelsauna gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Barrelsauna bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Barrelsauna op Koper
onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Barrelsauna de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Barrelsauna behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel
15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Barrelsauna leidt tot aansprakelijkheid van
Barrelsauna jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in
verband met de Overeenkomst door Barrelsauna in rekening gebrachte kosten ten
aanzien van het betreffende product, tenzij de schade is ontstaan wegens opzet
of grove schuld. De aansprakelijkheid van Barrelsauna is in ieder geval beperkt
tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt
uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Barrelsauna is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of
geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van
de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking
conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Barrelsauna is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door
het verkeerd gebruik van het Product, of door het “zakelijk”
gebruiken van consumentenproducten (zoals onder meer maar niet beperkt tot het
dagelijks (laten) gebruiken van de Producten). 
Barrelsauna levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door
Koper nageleefd dienen te worden.

4. Barrelsauna is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig
handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie
op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van
hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Barrelsauna, tenzij sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken
van gebruikte materialen geldt als meerwerk.

6. Indien en voor zover Koper, niet binnen de aangegeven termijn de materialen behandeld
conform de voorschriften, kan er schade ontstaan aan de Producten. Dergelijke
schade voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of verkeerd behandelend van
materialen komt uitsluitend voor rekening en risico van de Koper.

7. Barrelsauna is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de
functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het
om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

8. Barrelsauna staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens Barrelsauna verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Barrelsauna
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij
Barrelsauna binnen 14 dagen nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon
zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van
Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel
16 – Overmacht

1. Barrelsauna is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij
gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van
toeleveranciers van Barrelsauna, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Barrelsauna zijn
voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix)
algemene vervoersproblemen, (x) 
werkstakingen in het bedrijf van Barrelsauna en (xi) overige situaties
die naar het oordeel van Barrelsauna buiten haar invloedssfeer vallen die de
nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Barrelsauna heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Barrelsauna  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Barrelsauna ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Barrelsauna gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel
17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn,
gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het
magazijn van Barrelsauna verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde
risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn
verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het
afleveradres van Koper.

Artikel

18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Barrelsauna berusten
uitsluitend bij Barrelsauna en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en
auteursrechten van Barrelsauna rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen,
te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Barrelsauna. Indien Koper
wijzigingen wenst aan te brengen in door Barrelsauna geleverde zaken, dient
Barrelsauna expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van
Barrelsauna rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel
19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  
    

1. Barrelsauna gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal Barrelsauna de betrokkene hierover
informeren.

2. Indien Barrelsauna op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en
een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid
van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel
20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Barrelsauna en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding
die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
info@barrelsauna.nu met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Barrelsauna de
klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Barrelsauna zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst
van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel
21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Barrelsauna en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Barrelsauna heeft het recht
deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen
Barrelsauna en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere
bevoegde rechter aanwijzen.

Waardenburg, 1 januari 2022

 

Benieuwd naar onze sauna’s en hottubs?

Hottubs Sauna’s

Dit zeggen klanten over ons

[brb_collection id=”8367″]