De goedkoopste in de Benelux
Geproduceerd in eigen fabriek
Wij leveren in heel Europa

 

Algemene Voorwaarden Barrelsauna.nu

24 november 2023

De besloten vennootschap Happy Timber Solutions (hierna: Happy Timber Solutions) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91966248 en is gevestigd aan Filipsweistraat 7 (4181 CH) te Waardenburg.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Happy Timber Solutions.

7. Producten: De Producten die door Happy Timber Solutions worden aangeboden zijn diverse sauna’s, hottub en aanverwante accessoires.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Happy Timber Solutions.

9. Website: https://www.barrelsauna.nu.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Happy Timber Solutions en iedere Overeenkomst tussen Happy Timber Solutions en een Koper en op elk Product dat door Happy Timber Solutions wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Happy Timber Solutions aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Happy Timber Solutions zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Happy Timber Solutions is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Happy Timber Solutions gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Happy Timber Solutions gedane Aanbod is vrijblijvend. Happy Timber Solutions is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Happy Timber Solutions het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Happy Timber Solutions gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Happy Timber Solutions niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Happy Timber Solutions kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Happy Timber Solutions zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Timber Solutions niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Happy Timber Solutions  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Happy Timber Solutions gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Happy Timber Solutions, zal Happy Timber Solutions de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Happy Timber Solutions daaraan niet gebonden.

5. Happy Timber Solutions is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 4A – Koop op afstand

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de Koper het recht heeft de overeenkomst met Happy Timber Solutions binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. de Koper is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven. De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen.

3. Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de Koper aan Happy Timber Solutions.

4. Ingeval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de Koper en op een door te bepalen wijze aan Happy Timber Solutions retour gezonden te worden.

5. Ingeval van ontbinding worden de door de Koper reeds gedane betalingen, door de Koper zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is Happy Timber Solutions gerechtigd de kosten van de retourzending aan de Koper in rekening te brengen.

6. Happy Timber Solutions heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Happy Timber Solutions vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

7. Happy Timber Solutions stelt de Koper na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Happy Timber Solutions zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Happy Timber Solutions het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happy Timber Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Happy Timber Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Happy Timber Solutions zijn verstrekt, heeft Happy Timber Solutions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Happy Timber Solutions niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Happy Timber Solutions, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Happy Timber Solutions kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Happy Timber Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Happy Timber Solutions is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Happy Timber Solutions bekend was.

7. Koper vrijwaart Happy Timber Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Happy Timber Solutions of er door andere omstandigheden buiten de macht van Happy Timber Solutions enige vertraging ontstaat, heeft Happy Timber Solutions recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Happy Timber Solutions schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Happy Timber Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Happy Timber Solutions of een externe vervoerder is Happy Timber Solutions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Happy Timber Solutions gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Happy Timber Solutions ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Happy Timber Solutions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Happy Timber Solutions is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Happy Timber Solutions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Happy Timber Solutions behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Leveringen geschieden binnen de BENELUX Franco m.u.v. wadden eilanden.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Happy Timber Solutions verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Bestelde zaken worden in de bij Happy Timber Solutions voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Happy Timber Solutions erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Happy Timber Solutions te worden gemeld op overname@barrelsauna.nu. Koper zijnde een Consument heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Timber Solutions op de wijze zoals door Happy Timber Solutions aangegeven.

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Happy Timber Solutions, conform de retour instructies van Happy Timber Solutions. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Happy Timber Solutions is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. Koper dient daartoe foto’s te maken van de schade waarna Happy Timber Solutions een beoordeling zal maken, en afhankelijk van haar bevindingen evt. maatregelen zal treffen,

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Happy Timber Solutions te wijten is, zal Happy Timber Solutions na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Happy Timber Solutions.

 

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4.  Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Happy Timber Solutions Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Happy Timber Solutions werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Happy Timber Solutions (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Happy Timber Solutions ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Happy Timber Solutions gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.

6. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Happy Timber Solutions begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

7. Koper dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Happy Timber Solutions. Koper kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Happy Timber Solutions een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Happy Timber Solutions. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Happy Timber Solutions een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Happy Timber Solutions gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Happy Timber Solutions op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Happy Timber Solutions heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Happy Timber Solutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Happy Timber Solutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Happy Timber Solutions zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Happy Timber Solutions meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Happy Timber Solutions geleverde zaken, blijven eigendom van Happy Timber Solutions totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Happy Timber Solutions gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Happy Timber Solutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Happy Timber Solutions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Happy Timber Solutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Happy Timber Solutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Happy Timber Solutions heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Happy Timber Solutions. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Happy Timber Solutions zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Happy Timber Solutions worden vergoed door Koper.

7. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 12 – Garantie

1. Happy Timber Solutions staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Happy Timber Solutions.

2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Happy Timber Solutions niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Happy Timber Solutions op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Happy Timber Solutions nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Happy Timber Solutions op te volgen.

3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Happy Timber Solutions is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Happy Timber Solutions de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Happy Timber Solutions, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Happy Timber Solutions te retourneren en de eigendom aan Happy Timber Solutions te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Happy Timber Solutions, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Zakelijk gebruik, dan wel het dagelijks gebruiken van consumenten producten zijn uitgesloten van garantie.

6. Koper kan slechts een beroep doen op de door Happy Timber Solutions gegeven garantie indien OKopervolledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Happy Timber Solutions gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Happy Timber Solutions verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

 

Artikel 13 – Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Happy Timber Solutions op te volgen. De voorschriften zijn gepubliceerd op de website.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Happy Timber Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Happy Timber Solutions bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Happy Timber Solutions gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Happy Timber Solutions bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Happy Timber Solutions op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Happy Timber Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Happy Timber Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Happy Timber Solutions leidt tot aansprakelijkheid van Happy Timber Solutions jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Happy Timber Solutions in rekening gebrachte kosten ten aanzien van het betreffende product, tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Happy Timber Solutions is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Happy Timber Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Happy Timber Solutions is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het Product, of door het “zakelijk” gebruiken van consumentenproducten (zoals onder meer maar niet beperkt tot het dagelijks (laten) gebruiken van de Producten).  Happy Timber Solutions levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden.

4. Happy Timber Solutions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Happy Timber Solutions, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.

6. Indien en voor zover Koper, niet binnen de aangegeven termijn de materialen behandeld conform de voorschriften, kan er schade ontstaan aan de Producten. Dergelijke schade voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of verkeerd behandelend van materialen komt uitsluitend voor rekening en risico van de Koper.

7. Happy Timber Solutions is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

8. Happy Timber Solutions staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Happy Timber Solutions verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Happy Timber Solutions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Happy Timber Solutions binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Overmacht

1. Happy Timber Solutions is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Happy Timber Solutions, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Happy Timber Solutions zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Happy Timber Solutions en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Happy Timber Solutions buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Happy Timber Solutions heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Happy Timber Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover Happy Timber Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Happy Timber Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Happy Timber Solutions verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Happy Timber Solutions berusten uitsluitend bij Happy Timber Solutions en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Happy Timber Solutions rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Timber Solutions. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Happy Timber Solutions geleverde zaken, dient Happy Timber Solutions expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Happy Timber Solutions rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Happy Timber Solutions gaat zorgvuldig om met de (persoons) gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Happy Timber Solutions de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Happy Timber Solutions op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Happy Timber Solutions en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via overname@barrelsauna.nu met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Happy Timber Solutions de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Happy Timber Solutions zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Happy Timber Solutions en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Happy Timber Solutions heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Happy Timber Solutions en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Waardenburg, 1 Januari 2024