De goedkoopste in de Benelux
Geproduceerd in eigen fabriek
Wij leveren in heel Europa

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van De besloten vennootschap
Happy Timber Solutions, hierna: Happy Timber Solutions. Happy Timber Solutions is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 91966248 en is gevestigd aan Filipsweistraat 7
(4181 CH) te Waardenburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Happy Timber Solutions
omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw
persoonsgegevens betracht Happy Timber Solutions de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging
persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van Happy Timber Solutions,
verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Happy Timber Solutions, of worden
persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Happy Timber Solutions verwerkt de volgende categorieën van
persoonsgegevens:

      Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens,
telefoonnummer, e-mailadres;

      Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;

      Afwijkend afleveradres;

      Financiële gegevens;

      Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en
gebruikersnaam;

      Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Happy Timber Solutions verwerkt worden,
hebben ten doel om:

      contact met u op te nemen om u te informeren over de
door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

      haar diensten te kunnen uitvoeren;

      haar dienstverlening te verbeteren;

      betalingen te kunnen verrichten;

      wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

      marketing en communicatie uitingen te kunnen doen,
waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van
bezoekersgedrag op de website;

      nieuwsbrieven te kunnen versturen;

      met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de
uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

 

Grondslag
verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op
grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii)
uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten
van Happy Timber Solutions worden persoonsgegevens
verwerkt. Happy Timber Solutions verwerkt uitsluitend gegevens die Happy Timber Solutions
noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig
om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft
verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst
die u met Happy Timber Solutions  bent aangegaan.
Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de
website  indien u hiervoor toestemming
hebt gegeven.

 

Noodzaak
verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de
dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Happy Timber Solutions biedt, kunnen
zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden.
Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te
geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen
sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door Happy Timber Solutions verwerkte persoonsgegevens worden
bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere
bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de
persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen)
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking
door derden

Happy Timber Solutions deelt persoonsgegevens slechts met derden indien
dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te
voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens
verkocht. Op Happy Timber Solutions kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden
gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee
persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

      De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van
uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

      De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van
een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn
financiële gegevens.

      De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een
overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn
contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

      Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn
de contact- en NAW-gegevens.

      Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de
overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de
contact- en NAW-gegevens.

      Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de
overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de
contact- en NAW-gegevens

 

Beveiliging
van Persoonsgegevens

Happy Timber Solutions neemt het beschermen van uw persoonsgegevens
serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek,
uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende
risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de
disclaimer. Happy Timber Solutions behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud
van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de
website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan
desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Happy Timber Solutions aanvaardt
op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door,
of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website
komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan
de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op
de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Happy Timber Solutions voor
zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Happy Timber Solutions maakt gebruik van technische en functionele cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.
Happy Timber Solutions mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze
cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere
soort cookies is uw toestemming nodig. Happy Timber Solutions raadt u aan om de cookies te
accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers
van de website hebben een check-in mogelijkheid.

De cookies die Happy Timber Solutions gebruikt zijn functionele
cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze
cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor geen
toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden
bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website van Happy Timber Solutions
optimaal bekeken kan worden, de website bereikbaar blijft (load-balancing).
Tevens zullen ook cookies geplaatst worden die voorkomen dat andere cookies
geplaatst mogen worden (no-follow).

Met uw toestemming plaatst Happy Timber Solutions ”tracking cookies”
op uw computer. Deze cookies gebruikt Happy Timber Solutions om bij te houden welke
pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit
profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, en
wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo
veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Happy Timber Solutions worden tevens cookies van
Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Happy Timber Solutions
informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Happy Timber Solutions houdt geen
informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk
verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens.

 

Gebruik social media

Happy Timber Solutions maakt gebruik van
cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies
worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven.
Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook,
Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het
privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u
op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u
een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en
de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Happy Timber Solutions
u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

E-mail
nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief
en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan
vraagt Happy Timber Solutions toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel uw
marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over
producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt
alleen marketing e-mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat
Happy Timber Solutions de inhoud van marketing e-mails kan personaliseren in
overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel
gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt
u op elk gewenst moment intrekken door te klikken op “Uitschrijven” onderin
marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de
rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het
intrekken van de toestemming.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat
waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat
een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te
geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben
dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen
zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt
u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw
browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen
aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites
van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Happy Timber Solutions kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Happy Timber Solutions raadt u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik
te maken.

 

Recht
van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

      Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet
verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te
verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

      Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te
verkrijgen.

      Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.

      Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Happy Timber Solutions.

      Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij
verstrekt heeft aan Happy Timber Solutions, in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te
dragen aan een derde. Een betrokkene kan Happy Timber Solutions ook de opdracht geven om
deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

      Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die
bepalingen. Happy Timber Solutions staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er
sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die
zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband
houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een
rechtsvordering.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Happy Timber Solutions
met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te
oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via
overname@barrelsauna.nu. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te
oefenen verzoekt Happy Timber Solutions u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te
sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart
maken ter bescherming van uw privacy. Happy Timber Solutions zal zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde
handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen
Privacy Statement

Happy Timber Solutions kan te allen tijde de privacyverklaring
aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd
daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Happy Timber Solutions reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Happy Timber Solutions u
per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 24 november 2023

Benieuwd naar onze sauna's en hottubs?

Dit zeggen klanten over ons